plakat Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji Tydzień Zrównoważonego Transportu podejmując w tym zakresie różnorodne działania, m.in.;

- realizacja w każdej grupie tematu kompleksowego ,,Bezpieczna droga do przedszkola”
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem miasteczka drogowego
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych w każdej grupie ,,Bezpieczna droga do przedszkola”
- zachęcanie rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola do udziału w rywalizacji o puchar ,,Rowerowej Stolicy Polski”
- zorganizowanie wewnętrznego konkursu rowerowego dla dzieci i rodziców ,,Kręcę kilometry dla przedszkola mojego dziecka”

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 13 w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkole13.gniezno.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole nr 13 w Gnieźnie
62-200 Gniezno, ul. Paczkowskiego 11
tel.: 61 426 36 50
e-mail: gniazdo.orlat@wp.pl

Data publikacji strony internetowej
: 2009-06-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.09.19 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (pliki w formacie pdf, docx, doc, odt) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Powody wyłączenia: 
 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Ułatwienia na stronie internetowej: 
Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:
 • wysoki kontrast (tryb czarny i biały)
 • wysoki kontrast (tryb czarny i żółty)
 • wysoki kontrast (tryb żółty i czarny)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • podkreślane linki
 • skróty klawiszowe: TAB – przejście do kolejnego elementu, SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • skróty klawiaturowe po uruchomieniu galerii fotografii: strzałki kierunkowe w prawo i w lewo, wyjście z galerii - klawisz ESC

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-19
Deklarację sporządzono przez p.o. dyrektora mgr Sylwię Kryszak-Śmiechowską.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Kryszak-Śmiechowska 
e-mail: gniazdo.orlat@wp.pl
Telefon: 61 426 36 50

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce wyposażone w podjazd dla wózka inwalidzkiego. Przedszkole nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych. 
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Na nowy rok szkolny 2020/2021 należy podpisać deklarację, którą wypełniają zarówno rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, jak i kontynuujących.

Do deklaracji prosimy dołączyć wypełniony formularz: Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola oraz Oświadczenie  o uczęszczaniu na zajęcia z religii (dotyczy dzieci z rocznika 2014 i 2015).

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (poniżej) lub w wersji papierowej w Przedszkolu.

Deklarację wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez obojga rodziców formularzami należy składać do skrzynki lub w Przedszkolu do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Deklaracja (pdf)

Upoważnienie do odbioru dziecka (pdf)

Oświadczenie dotyczące religii (pdf)