W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:

grupa I – p. Katarzyna Popek

grupa II – p. Martyna Walery

grupa III – p. Izabela Puk

grupa IV – p. Katarzyna Góral

grup V -  p. Monika Bonisławska

grupa VI – p. Marlena Pietrzkiewicz

 

przewodnicząca – p. Izabela Puk

zastępca – p. Martyna Walery

skarbnik – p. Monika Bonisławska

sekretarz – p. Marlena Pietrzkiewicz


Regulamin Rady Rodziców został uchwalony z dniem 26.09.2017 r.

Rada Rodziców Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela. Deleguje również jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola. 

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.