W naszym przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców. W jej skład wchodzą następujące osoby z poszczególnych oddziałów:

Grupa I p. Agnieszka Zakrzewska
Grupa II p. Katarzyna Popek
Grupa III p. Martyna Walery
Grupa IV P. Katarzyna Góral
Grupa V p. Izabela Puk
Grupa VI p. Anna Jankowska

Przewodnicząca p. Izabela Puk
zastępca p. Agnieszka Zakrzewska
sekretarz p. Katarzyna Góral
skarbnik p. Martyna Walery


Regulamin Rady Rodziców został uchwalony z dniem 26.09.2017 r.

Rada Rodziców Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem. Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkolu. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego, rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela. Deleguje również jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola. 

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne.