Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Zajęcia dodatkowe

• MUZYKA DLA SMYKA

Zajęcia rytmiczno-muzyczne odbywać się będą raz w tygodniu, czas zajęć dla grup: 3 i 4- latki - 15 minut,5 i 6 - latki - pół godziny. W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej będą wprowadzane piosenki tematycznie związane z aktualną porą roku oraz elementy tańców ludowych, towarzyskich i współczesnych. Prowadzony będzie cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Podczas zajęć wprowadzane będą również ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań. Oprócz zagadnień podstawowych (takich jak nauka piosenek, tańców czy ćwiczeń rytmicznych) na zajęciach dzieci będą poznawać różne zabawy muzyczno-ruchowe, dzięki którym treści poznawane przez dzieci na zajęciach rytmicznych będą przyswajane poprzez zabawę.
Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce (poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie), realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności - wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Program zawiera szczegółowo opracowane działy:
1. Ćwiczenia rytmiczne - dział ten obejmuje zarówno gestodźwięki, wyliczanki muzyczne jak i ilustrowanie rytmiczne piosenek, tańców i zabaw. Z ćwiczeniami rytmicznymi dzieci będą zapoznawać się podczas całego roku pracy, zmieniał się będzie jednak ich stopień trudności.
2. Słuchanie muzyki - poznanie utworów muzycznych kompozytorów z różnych epok - będą one w różnorodny sposób ilustrowały muzycznie tematykę zajęć lub poszczególne ćwiczenia ruchowe. Dzieci będą również uczyć się odróżniać wygrywane dźwięki wysokie i niskie, akordy durowe i mollowe.
3. Śpiew - poznawane piosenki będą miały różnorodną tematykę, zawsze jednak zrozumiałą dla dzieci i będą dostosowane do ich możliwości głosowych. Utwory stanowią materiał kształcący i umuzykalniający. Dzieci będą poznawać różnorodne ćwiczenia ułatwiające śpiewanie, będą śpiewać w grupie i solo.
4. Taniec - dzieci będą poznawać kroki i figury różnorodnych tańców - narodowe polskie, różnych narodów, towarzyskie i integracyjne. Będą również starały się same proponować różne układy taneczne i ilustracyjne do poznawanych piosenek.
5. Gra na instrumentach - dzieci poznają różne instrumenty muzyczne, zasady wydobywania z nich dźwięku. Będą uczyły się budować akompaniament przy użyciu prostych instrumentów perkusyjnych.
Zajęcia rytmiczno-muzyczne mają na celu wprowadzenia dziecka w świat dźwięków, rytmu, zapoznanie go z różnorodnymi tańcami i piosenkami. Muzyka towarzyszy nam w każdej chwili życia. Dzięki zajęciom rytmicznym świat dzieci będzie bardziej ciekawy a odbiór muzyki pełniejszy.

Cel główny programu:
- stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej - odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.

• LOGOPEDIA

Zajęcia z zakresu terapii logopedycznej są prowadzone w naszym przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na zajęcia uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie a prowadzą je panie mgr Sylwia Kryszak-Śmiechowska oraz mgr Małgorzata Tomkowiak.