Aktualności
images/slide1.jpg

Zarządzenie Nr 13/18/05/2020

p.o. Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie

z dnia 18 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Nr 13  w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2020 r., poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr  7/05/05/2020 Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Nr 13 w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 19 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole13.gniezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 13 w Gnieźnie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMUNIKAT!!!

 

Szanowni Rodzice

W uzgodnieniu z  Prezydentem Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020 r. (środa) zostają otwarte przedszkola na terenie Miasta Gniezna.

 

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz konieczności ograniczenia kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, nastąpi zmiana organizacji pracy przedszkoli w następujący sposób:

1)           Do przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

2)           Przedszkola będą pełnić funkcje opiekuńcze z elementami dydaktycznymi.

3)           Kontynuowane będzie nauczanie zdalne.

4)           Zorganizowane mogą zostać nowe grupy dzieci w zbliżonym wieku oraz w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

5)           Do danej grupy wychowanków przypisana zostanie stała kadra opiekunów (nie zawsze będzie możliwe zapewnienie dotychczasowych wychowawców), nauczyciele pracować będą zgodnie z potrzebami placówki.p.o. dyrektora Przedszkola nr 13 w Gnieźnie Sylwia Kryszak-Śmiechowska

Oświadczenie dla rodzicaRodzic składa oświadczenie w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola